Tjønnbakkvegen

 • §1 Veglaget: Tjønnbakkvegen SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og kapital. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. Selskapet har forretningskontor i Sel kommune.
 • §2 Medlemskap: Som medlemmer i veglaget, opptas de hytteeiere og grunneiere som sogner til vegstrekningen fra innsiden av vegbommen til og med Tjønnbakken, og som har gyldig betalt bomkort (sesongkort), eller har frikort til bomanlegget. Selskapet eies og drives av medlemmene.
 • §3 Formål: Selskapets formål er å utbedre og vedlikeholde vegen. Dette søkes oppnådd ved:
  • a) Innkreve bompenger av de som nytter vegen.
  • b) Hytteeiere kan kjøpe bomkort som gir rett til rabatterte gjennomkjøring i bomanlegg.
  • c) Det kan kreves tilskudd og avgifter av interesser tilknyttet vegen.
 • §4 Bomkort: Det utstedes bomkort til medlemmer av veglaget mot en engangsavgift og en årlig sesongavgift.
  • Dette gir rett til rabatterte gjennomkjøringer, så sant den økonomiske situasjon tillater det.

Bomkortet kan kun benyttes av eier, ektefelle/samboer eller deres barn. Hvert medlem har mulighet til å kjøpe ett ekstra kort. Misbruk kan føre til stenging av kort.

Bomkort kan også utstedes til håndverkere eller annen næringsvirksomhet som har oppdrag av midlertidig karakter innenfor bom-området. Disse faktureres etterskuddsvis i hht. registrerte passeringer.

 • §5 Grunneiere: De 3 største grunneiere som har avgitt grunn til vegen har fri rett til benyttelse av veien. Dette gjøres ved at hver av grunneierne har to bomkort tilgjengelig, vederlagsfritt.
 • §6 Bomavgift og årskort: Prisnivå fastsettes hvert år av årsmøtet. Eventuelt overskudd plasseres på kapitalkonto som reserve for ekstraordinære tilfeller som flom eller lignende.
 • §7 Styret: Til å ivareta selskapets interesser velges et styre på 6 medlemmer og 2 varamenn. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Vervet som nestleder kan kombineres med annet verv i styret. Leder velges hvert år, de øvrige velges for 2 år. Kassereren er ansvarlig for regnskapene. Styremedlemmene har rett til å frasi seg gjenvalg etter en periode i styret. Medlemmene i styret, inkl. vara, har rett til gratis bomkort i den perioden de deltar i styret.
 • §8 Årsmøtet: Møtet holdes innen utgangen av august hvert år. Forslag som ønskes behandlet sendes styret innen 1. juli. Innkalling, som legges ut på selskapets hjemmeside, gjøres med 3 ukers varsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 8 medlemmer møter. En årsmøtedeltaker kan kun møte med 1 – én – fullmakt. Alle vedtak på års- og styremøter skal føres i møteprotokoll. Protokollen skal snarest mulig gjøres tilgjengelig for medlemmene via selskapets hjemmeside. På et ordinært årsmøte skal som et minimum følgende saker behandles:
  • 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  • 2. Valg av møteleder, sekretær og to møtedeltakere til å underskrive protokollen.
  • 3. Årsberetning.
  • 4. Regnskap.
  • 5. Valg.
  • 6. Innkomne saker. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 – to – ukers varsel.
 • §9 Større utbedringer: Alle større utbedringsarbeider skal i størst mulig utstrekning settes ut på anbud.
 • §10 Oppløsning: Selskapets midler ved en eventuell oppløsning disponeres etter årsmøtets vedtak, og skal fortrinnsvis benyttes til fortsatt stell og vedlikehold av vegen til Tjønnbakken.
 • §11 Endringer i vedtekter: Krav om endring av selskapets vedtekter må være framsatt skriftlig til styret 2-to-måneder før årsmøtene. Endringer kan foretas med simpelt flertall.

Disse vedtekter er vedtatt og protokollført av årsmøtet den 1. august 2020.